Nauka i sztuka w świecie arabsko-muzułmańskim

Opis modułu: 

Moduł przedstawia rozwój imperium arabsko-muzułmańskiego w kontekście kultury i nauki, omawiając je w trzech różnych kontekstach. Pierwszym jest rozwój nauki arabskiej. Kontekst drugi tworzy sztuka w islamie, ze szczególną rolą ikonoklazmu. Trzecim elementem tego modułu są zapożyczenia z języka arabskiego w języku polskim. Wspólnie konteksty te tworzą możliwie holistyczny obraz tego, co niegdyś i obecnie zawdzięczamy Arabom i muzułmanom. Moduł stanowi uzupełnienie i poszerzenie treści znajdujących się w podręcznikach. Nie stanowi zatem systematycznego opisu całokształtu wpływu cywilizacji arabskiej na Europę, raczej koncentruje się na wybranych zagadnieniach.

Poziom edukacyjny i przedmiot: 

Szkoła podstawowa: historia
Szkoła ponadpodstawowa: historia 

Cele w odniesieniu do podstawy programowej. Uczeń: 
  • umiejscawia w czasie i przestrzeni zasięg ekspansji arabskiej i wyjaśnia wpływ cywilizacji muzułmańskiej na Europę (szkoła podstawowa: Bizancjum i świat islamu)
  • przedstawia charakter i główne kierunki ekspansji arabskiej (szkoła ponadpodstawowa: Bizancjum i świat islamu)

Wybierz lekcję: