Zróżnicowanie świata islamu

Opis modułu: 

Moduł ukazuje zróżnicowanie geograficzne, społeczne i polityczne państw muzułmańskich. Punktem wyjścia są pojęcia cywilizacji i kręgów cywilizacyjnych, wokół których osnuta jest koncepcja zderzenia cywilizacji, ukazywana często jako konflikt pomiędzy islamem a Zachodem. Moduł przedstawia główne społeczne wymiary zróżnicowania świata islamu: demograficzne (regiony świata zamieszkiwane przez muzułmanów), etniczne i językowe (do jakich grup ludności należą muzułmanie i w jakich językach mówią), oraz zróżnicowanie religijne (podział na sunnitów, szyitów oraz ibadytów).

Poziom edukacyjny i przedmiot: 

Szkoła podstawowa: geografia
Szkoła ponadpodstawowa: geografia 

Cele w odniesieniu do podstawy programowej. Uczeń: 
  • wykazuje na podstawie map ogólnogeograficznych i tematycznych, że Azja jest obszarem wielkich geograficznych kontrastów (szkoła podstawowa);
  • wykazuje postawy ciekawości i poszanowania innych kultur i religii (szkoła podstawowa)
  • przełamuje stereotypy w postrzeganiu Afryki (szkoła podstawowa)
  • charakteryzuje strukturę językową ludności świata oraz wyjaśnia proces upowszechniania się wybranych języków na świecie i podaje jego konsekwencje (szkoła ponadpodstawowa)
  • dyskutuje na temat problemów państw o różnej strukturze etnicznej (zwartości socjoetnicznej) (szkoła ponadpodstawowa)
  • przedstawia cechy kulturowe cywilizacji zachodniej i cywilizacji islamu, dokonuje ich porównania oraz podaje czynniki kształtujące relacje między nimi (szkoła ponadpodstawowa)

Wybierz lekcję: