Islam a państwo

Opis modułu: 

W module omówione zostały wybrane zagadnienia odnoszące się do funkcjonowania systemów politycznych współczesnych państw muzułmańskich. Ukazane zostały w nim wywodzące się z islamu instytucje oraz mechanizmy polityczne, w tym związane z legitymizacją władzy, obecne w systemach politycznych tych państw. Zarysowana została również geneza kalifatu jako modelu państwa idealnego w islamie. Podniesiona została także kwestia relacji pomiędzy islamem a demokracją.

Poziom edukacyjny i przedmiot: 

Szkoła podstawowa: wiedza o społeczeństwie
Szkoła ponadpodstawowa: wiedza o społeczeństwie, historia i teraźniejszość

Cele w odniesieniu do podstawy programowej. Uczeń: 
  • wyjaśnia podstawowe prawidłowości życia społecznego, w tym funkcjonowania grup społecznych oraz społeczności lokalnej i regionalnej oraz wspólnoty etnicznej i państwowej (szkoła podstawowa, wiedza o społeczeństwie)
  • wykorzystuje swą wiedzę do interpretacji wydarzeń życia społecznego, w tym publicznego (szkoła podstawowa, wiedza o społeczeństwie)
  • wymienia podstawowe cechy i funkcje państwa; wyjaśnia, czym zajmuje się władza państwowa (szkoła podstawowa, wiedza o społeczeństwie)
  • charakteryzuje władzę jako rzeczywistość społeczną i rozróżnia rodzaje władzy; wskazuje specyficzne cechy władzy politycznej (szkoła ponadpodstawowa, wiedza o społeczeństwie)
  • charakteryzuje zjawisko legitymizacji władzy państwowej (szkoła ponadpodstawowa, wiedza o społeczeństwie)
  • charakteryzuje atrybuty państwa jako organizacji politycznej (terytorialność, przymusowość, suwerenność zewnętrzna i wewnętrzna); przedstawia cechy władzy państwowej (szkoła ponadpodstawowa, wiedza o społeczeństwie)
  • wyróżnia podstawowe sposoby realizacji społecznego bytu człowieka: rodzinę, naród, państwo i związki państw; przedstawia specyfikę każdego z nich i ich komplementarność (szkoła ponadpodstawowa, historia i teraźniejszość)
  • charakteryzuje państwo jako zorganizowane społeczeństwo (res publica) i wyjaśnia, jakie są podstawowe zadania państwa wobec jego obywateli oraz obowiązki obywateli względem ich państwa (szkoła ponadpodstawowa, historia i teraźniejszość)
  • wymienia i charakteryzuje podstawowe atrybuty państwa oraz wyjaśnia, na czym polega racja stanu (szkoła ponadpodstawowa, historia i teraźniejszość)

Wybierz lekcję: