Meczety

Opis modułu: 

Moduł omawia świątynie muzułmańskie pod kątem architektonicznym, społeczno-politycznym, a także praktycznym. Przedstawia główne typy architektoniczne meczetów oraz elementy składowe ich wnętrza. Omawia również rolę meczetu w społecznościach muzułmańskich, która nierzadko zdecydowanie różni się od roli kościołów. Moduł zawiera także praktyczne wskazówki dotyczące wizyty w meczecie – zarówno wirtualnej, jak i rzeczywistej – oraz zestaw ćwiczeń.

Poziom edukacyjny i przedmiot: 

Szkoła podstawowa: historia
Szkoła ponadpodstawowa: historia

Cele w odniesieniu do podstawy programowej. Uczeń: 
  • umiejscawia w czasie i przestrzeni zasięg ekspansji arabskiej i wyjaśnia wpływ cywilizacji muzułmańskiej na Europę (szkoła podstawowa, historia: Bizancjum i świat islamu)
  • opisuje charakterystyczne cechy kultury arabskiej (szkoła ponadpodstawowa, historia: Bizancjum i świat islamu)
Słowa kluczowe: 
islam, meczet, architektura, sztuka, modlitwa

Wybierz lekcję: