Konflikt bliskowschodni

Opis modułu: 

Celem modułu jest ukazanie genezy konfliktu bliskowschodniego, omówienie jego głównych etapów oraz analiza jego konsekwencji, przede wszystkim na płaszczyźnie politycznej i społecznej. W module przedstawione zostały kluczowe działania oraz inicjatywy na rzecz rozwiązania konfliktu oraz ustanowienia pokoju.

Poziom edukacyjny i przedmiot: 

Szkoła podstawowa: historia
Szkoła ponadpodstawowa: historia i teraźniejszość

Cele w odniesieniu do podstawy programowej. Uczeń: 
  • opisuje przebieg konfliktu na Bliskim Wschodzie (szkoła podstawowa, historia)
  • wyjaśnia charakter konfliktów na Bliskim Wschodzie, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktu arabsko-izraelskiego (szkoła ponadpodstawowa, historia)
  • wyjaśnia okoliczności utworzenia państwa Izrael i genezę konfliktu arabsko-izraelskiego (szkoła ponadpodstawowa, historia)
  • opisuje przebieg i specyfikę konfliktów w Wietnamie oraz wojen arabsko-izraelskich i ocenia ich skutki (szkoła ponadpodstawowa, historia)
  • zna najważniejsze etapy wojen bliskowschodnich, ze szczególnym uwzględnieniem „wojny sześciodniowej” z 1967 roku (szkoła ponadpodstawowa, historia i teraźniejszość)

Wybierz lekcję: