Święta w islamie

Opis modułu: 

Celem modułu jest zapoznanie uczniów z dwoma świętami muzułmańskimi, a mianowicie Id al-Fitr i Id al-Adha. Moduł ten ukazuje znaczenie, zwyczaje i aspekty kulturowe związane z tymi świętami, umożliwiając uczniom uzyskanie wglądu w różnorodne tradycje obserwowane podczas tych świąt. Moduł ten ukazuje znaczenie tych świąt dla muzułmanów, a także zwyczaje i tradycje z nimi związane, umożliwiając uczniom wgląd w różnorodne aspekty kulturowe obserwowane podczas tych uroczystości.

Poziom edukacyjny i przedmiot: 

Szkoła podstawowa: geografia 
Szkoła ponadpodstawowa: historia 

Cele w odniesieniu do podstawy programowej. Uczeń: 

•    wykazuje postawy ciekawości i poszanowania innych kultur i religii (szkoła podstawowa, geografia: Wybrane problemy i regiony geograficzne Azji: Azja jako kontynent kontrastów geograficznych; (…) Bliski Wschód – kultura regionu, ropa naftowa, obszar konfliktów zbrojnych) 
•    wyjaśnia genezę islamu i charakteryzuje główne zasady tej religii (szkoła ponadpodstawowa, historia: Bizancjum i świat islamu) 

Wybierz lekcję: