Ramadan w popkulturze

Opis modułu: 

Moduł omawia miesiąc postu (ramadan) w kontekście religijnym i kultury masowej. Jego celem jest pokazanie, iż mimo istotnego znaczenia religijnego tego miesiąca, Arabowie znają i uwielbiają też jego wymiar popkulturowy. Głównym elementem tej części są seriale ramadanowe, jako te, które zawładnęły sercami Arabów. Jest także inny powód – ramadan to najważniejszy miesiąc w przemyśle filmowym. Omówiono także pokrótce reklamy ramadanowe i dekoracje ramadanowe.

Poziom edukacyjny i przedmiot: 

Szkoła podstawowa: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie
Szkoła ponadpodstawowa: historia, wiedza o społeczeństwie

Cele w odniesieniu do podstawy programowej. Uczeń: 
  • wykazuje postawy ciekawości i poszanowania innych kultur (szkoła podstawowa, geografia: Wybrane problemy i regiony geograficzne Azji: Azja jako kontynent kontrastów geograficznych; pacyficzny „pierścień ognia”; klimat monsunowy w Azji Południowo-Wschodniej; Japonia – gospodarka na tle warunków przyrodniczych i społeczno-kulturowych; Chiny – rozmieszczenie ludności, problemy demograficzne oraz znaczenie w gospodarce światowej; Indie krajem wielkich możliwości rozwojowych oraz kontrastów społecznych i gospodarczych; Bliski Wschód – kultura regionu, ropa naftowa, obszar konfliktów zbrojnych)
  • umiejscawia w czasie i przestrzeni zasięg ekspansji arabskiej i wyjaśnia wpływ cywilizacji muzułmańskiej na Europę (szkoła podstawowa, historia: Bizancjum i świat islamu)
  • przedstawia funkcje reklamy i krytycznie analizuje wybrany przekaz reklamowy (szkoła podstawowa, wiedza o społeczeństwie: Środki masowego przekazu)
  • wyjaśnia genezę islamu i charakteryzuje główne zasady tej religii (szkoła ponadpodstawowa, historia: Bizancjum i świat islamu)
  • charakteryzuje rolę mediów i zmiany zachodzące we współczesnym krajobrazie medialnym (rola internetu oraz cyfryzacji) (szkoła ponadpodstawowa, wiedza o społeczeństwie: Komunikowanie społeczne)

Wybierz lekcję: