Islam – filary wiary

Opis modułu: 

Moduł omawia filary islamu – pięć fundamentalnych dla muzułmanów praktyk religijnych, co do których panuje w dużej mierze zgodność wśród wyznawców różnych odłamów islamu. Ukazuje także szerszy kontekst ich praktykowania. Istotną część modułu stanowi zbiór ćwiczeń.

Poziom edukacyjny i przedmiot: 

Szkoła podstawowa: historia i geografia
Szkoła ponadpodstawowa: historia

Cele w odniesieniu do podstawy programowej. Uczeń: 
  • umiejscawia w czasie i przestrzeni zasięg ekspansji arabskiej i wyjaśnia wpływ cywilizacji muzułmańskiej na Europę (szkoła podstawowa, historia: Bizancjum i świat islamu)
  • wykazuje postawy ciekawości i poszanowania innych kultur i religii (szkoła podstawowa, geografia: Wybrane problemy i regiony geograficzne Azji: Azja jako kontynent kontrastów geograficznych; (…) Bliski Wschód – kultura regionu, ropa naftowa, obszar konfliktów zbrojnych)
  • wyjaśnia genezę islamu i charakteryzuje główne zasady tej religii (szkoła ponadpodstawowa, historia: Bizancjum i świat islamu)
Słowa kluczowe: 
islam, filary, dogmaty, wiara

Wybierz lekcję: