Muzułmanie w Polsce

Opis modułu: 

Moduł przedstawia zróżnicowanie społeczności muzułmańskich w Polsce, w szczególności muzułmanów autochtonicznych – Tatarów polskich oraz muzułmanów napływowych, a także osób, które dokonały konwersji na islam. W module znajdują się także informacje o uwarunkowaniach instytucjonalnych obecności muzułmanów w Polsce. Oprócz części teoretycznej i ćwiczeń moduł zawiera sporo linków, które pozwalają na ukazanie bogactwa i różnorodności polskich muzułmanów.

Poziom edukacyjny i przedmiot: 

Szkoła podstawowa: geografia
Szkoła ponadpodstawowa: geografia

Cele w odniesieniu do podstawy programowej. Uczeń: 
  • formułuje hipotezy dotyczące przyczyn i skutków migracji zagranicznych w Polsce (szkoła podstawowa: Społeczeństwo i gospodarka Polski na tle Europy: rozmieszczenie ludności, struktura demograficzna Polski (wiekowa, narodowościowa, wyznaniowa, wykształcenia, zatrudnienia); migracje Polaków na tle współczesnych ruchów migracyjnych w Europie; zróżnicowanie polskich miast; sektory gospodarki Polski; rolnictwo Polski; zmiany struktury przemysłu Polski; zróżnicowanie usług i ich rola w rozwoju gospodarki; rozwój komunikacji; gospodarka morska; atrakcyjność turystyczna Polski)
  • porównuje i wyjaśnia zróżnicowanie narodowościowe, etniczne i wyznaniowe ludności Polski i wybranych państw europejskich (szkoła podstawowa: j/w)
  • charakteryzuje strukturę narodowościową ludności świata i Polski oraz zróżnicowanie etniczne w wybranych regionach świata (szkoła ponadpodstawowa: Przemiany struktur demograficznych i społecznych oraz procesy osadnicze: rozmieszczenie i liczba ludności, przemiany demograficzne, migracje, zróżnicowanie narodowościowe, etniczne i religijne, kręgi kulturowe, sieć osadnicza, procesy urbanizacji, rozwój obszarów wiejskich)
  • charakteryzuje zróżnicowanie religijne ludności świata i Polski oraz wpływ religii na życie społeczne i gospodarkę (szkoła ponadpodstawowa: j/w)

Wybierz lekcję: