Muzułmanie w Europie

Opis modułu: 

Moduł omawia zagadnienia związane z obecnością muzułmanów w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Zachodniej. Zaczyna się od statystyk i historii muzułmanów w Europie. Później omawia model akulturacji Johna Berry’ego. Następnie krótko opisuje modele integracji w wybranych krajach europejskich. Ćwiczenia dla studentów proponowane w e-module opierają się na treściach zawartych w module, a jedno z nich dodatkowo dotyczy muzyki wykonywanej przez muzułmańskich artystów w Europie i USA.

Adaptacja na język polski modułu: K. Górak-Sosnowska, Multiple identities of Muslims in Europe, https://sisu.ut.ee/sensiclass/book/e-module3.

Poziom edukacyjny i przedmiot: 

Szkoła podstawowa: geografia
Szkoła ponadpodstawowa: geografia

Cele w odniesieniu do podstawy programowej. Uczeń: 
  • ocenia społeczno-ekonomiczne i kulturowe konsekwencje migracji na obszarze Europy (szkoła podstawowa: Geografia Europy: położenie i granice kontynentu; podział polityczny Europy; główne cechy środowiska przyrodniczego Europy; zjawiska występujące na granicach płyt litosfery; zróżnicowanie ludności oraz starzenie się społeczeństw; największe europejskie metropolie; zróżnicowanie źródeł energii w krajach europejskich; rolnictwo, przemysł i usługi w wybranych krajach europejskich; turystyka w Europie Południowej)
  • przyjmuje postawę szacunku i zrozumienia innych kultur przy zachowaniu poczucia wartości dziedzictwa kulturowego własnego kraju (szkoła podstawowa: j/w)
  • dyskutuje na temat skutków wielkich ruchów migracyjnych dla społeczeństw i gospodarki wybranych państw świata, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy, w tym Polski (szkoła ponadpodstawowa: Przemiany struktur demograficznych i społecznych oraz procesy osadnicze: rozmieszczenie i liczba ludności, przemiany demograficzne, migracje, zróżnicowanie narodowościowe, etniczne i religijne, kręgi kulturowe, sieć osadnicza, procesy urbanizacji, rozwój obszarów wiejskich)

Wybierz lekcję: