Kobiety (i mężczyźni) w świecie islamu

Opis modułu: 

Moduł omawia wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania kobiet w świecie islamu zarówno przez pryzmat uwarunkowań religijnych, jak również społecznych. Mężczyźni w tym module omówieni są jako dopełnienie dla wątków kobiecych – małżeństwa, czy sposobu ubierania się. Ćwiczenia uzupełniające moduł oparte są na materiałach źródłowych: twórczości artystek irańskich oraz literaturze saudyjskiej.

Poziom edukacyjny i przedmiot: 

Szkoła podstawowa: geografia
Szkoła ponadpodstawowa: geografia 

Cele w odniesieniu do podstawy programowej. Uczeń: 
  • charakteryzuje region Bliskiego Wschodu pod względem cech kulturowych oraz zasobów ropy naftowej i poziomu rozwoju gospodarczego (szkoła podstawowa, geografia: Wybrane problemy i regiony geograficzne Azji: Azja jako kontynent kontrastów geograficznych; pacyficzny „pierścień ognia”; klimat monsunowy w Azji Południowo-Wschodniej; Japonia – gospodarka na tle warunków przyrodniczych i społeczno-kulturowych; Chiny – rozmieszczenie ludności, problemy demograficzne oraz znaczenie w gospodarce światowej; Indie krajem wielkich możliwości rozwojowych oraz kontrastów społecznych i gospodarczych; Bliski Wschód – kultura regionu, ropa naftowa, obszar konfliktów zbrojnych 
  • wykazuje postawy ciekawości i poszanowania innych kultur i religii (szkoła podstawowa, geografia: j/w)
  • przedstawia cechy kulturowe cywilizacji zachodniej i cywilizacji islamu, dokonuje ich porównania oraz podaje czynniki kształtujące relacje między nimi (szkoła ponadpodstawowa, geografia: Problemy polityczne współczesnego świata: współczesne zmiany na mapie politycznej świata, przemiany systemowe w Europie, funkcjonowanie Unii Europejskiej, przyczyny i skutki terroryzmu, relacje między cywilizacją zachodnią i cywilizacją islamu)
Słowa kluczowe: 
islam, kobieta,  hidżab

Wybierz lekcję: