Kim są i z czym mierzą się uchodźcy?

Opis modułu: 

W module podjęty został temat uchodźctwa w kontekście europejskiego kryzysu uchodźczego z lat 2015-2016. Punkt wyjścia stanowią rozważania na temat zjawiska uchodźctwa oraz wyjaśnienie różnicy między migracją dobrowolną (imigranci ekonomiczni) a migracją przymusową (uchodźcy). Przywołano aktualne światowe dane dotyczące uchodźców, a następnie omówiono instytucjonalne, polityczne i humanitarne aspekty wydarzeń z lat 2015-2016. Uwzględniono także problemy i wyzwania, z jakimi mierzą się uchodźczy na ścieżkach swojej drogi. Na końcu scharakteryzowano dyskurs wokół uchodźców w Polsce.

Poziom edukacyjny i przedmiot: 

Szkoła ponadpodstawowa: geografia, wiedza o społeczeństwie, historia i teraźniejszość 

Cele w odniesieniu do podstawy programowej. Uczeń: 
  • odróżnia uchodźstwo od migracji ekonomicznej oraz opisuje problemy uchodźców, w tym dzieci, na wybranych przykładach z Europy i innych regionów świata (geografia: Przemiany struktur demograficznych i społecznych oraz procesy osadnicze: rozmieszczenie i liczba ludności, przemiany demograficzne, migracje, zróżnicowanie narodowościowe, etniczne i religijne, kręgi kulturowe, sieć osadnicza, procesy urbanizacji, rozwój obszarów wiejskich)
  • opisuje przyczyny i kierunki ruchów migracyjnych we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem zmieniającej się sytuacji w Europie (od fal migracyjnych z Europy do fal migracyjnych do Europy), także w obliczu kryzysu klimatycznego (wiedza o społeczeństwie: Migracje i kwestia demograficzna w Polsce i we współczesnym świecie)
  • omawia proces zmiany Unii Europejskiej w okresie po wstąpieniu Polski w jej struktury (wzrost pozycji Niemiec, zjawiska kryzysowe związane z imigracją, niestabilnością strefy euro, Brexitem i epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, a także kontrowersje ustrojowe i ideologiczne na forum instytucji unijnych) (historia i teraźniejszość: Świat i Polska w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku)

Wybierz lekcję: